ศิษย์เก่า

ภาวการณ์มีงานทำของนิสิต
ที่
รหัสนิสิต
ชื่อ-สกุล
บริษัท/หน่วยงาน
ตำแหน่ง
เริ่มงาน
สิ้นสุด
1 56160389นาย อาชว์วิศิษฎ์ อู่ข้าวอู่น้ำโรงเรียนวัดดิสหงสารามครู--
2 55160209นาย ศุภกร ใยมณีโรงเรียนมณีวิทยาครู--
3 55160142นางสาว อนงรัตน์ ลือชาวิริยะโรงเรียนวัดช่องนนทรีครู--
4 55160052นางสาว นิภา บุญช่วยบริษัทแฟชั่นพีเพิลเจ้าหน้าที่การตลาด--
5 54170782นาย สุรบดินทร์ ใจเย็นรร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ครู--
6 54170366นาย ชนะรัตน์ ชัยวรรณ์โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมครู--
7 55151311นาย นรวีร์ ไชยอินตาโรงเรียนบ้านทุ่งสักครู--
8 55170198นางสาว ดวงใจ อุดคำมีโรงเรียนอนุบาลแม่สายครู--
9 55170255นาย ธีรวัฒน์ วังแสงโรงเรียนบ้านเทอดไทยครู--
10 54170423นาย ดุษฎี ฟูคำโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมครู--
11 55151535นางสาว วรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมครู--
12 55151557นาย วสันต์ สวัสดิ์สุขโรงเรียนบ้านห๊วยกว๊านครู--
13 55151186นางสาว ทิพย์วิมล แก้วเลิศหล้าโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)ครู--
14 55151298นางสาว นงลักษณ์ เปียงปิ๋วโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมครู--
15 55170435นาง พัชรินทร์ ดีปัญญาโรงเรียนบ้านบุญนาคครู--
16 55170301นางสาว นิภารัตน์ ฟักแก้วโรงเรียนบ้านโล๊ะครู--
17 54170726นาย สรายุทธ ติยะกว้างโรงเรียนบ้านน้ำจำครู--
18 54170647นางสาว วิภาดา ไทยใจอุ่นโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่าครู--
19 55151715นางสาว สุพัตรา วันติยาโรงเรียนจุนวิทยาคมครู--
20 55170907นางสาว หทัยธร เทพโพธาโรงเรียนบ้านจ้องครู--
21 55170547นางสาว มณฑิยา พุทธรักษาโรงเรียนแม่สวยวิทยาคมครู--
22 54170737นางสาว สวนีย์ คำมามูลนิธิโครงการหลวงเจ้าหน้าที่ธุรการ--
23 55170323นาย บรรจบ ไชยอามโรงเรียนบ้านป่าเหมือดครู--
24 54170490นางสาว ปรียานุช ใจสุขวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยานักวิชาการศึกษา--
25 55151322นางสาว นิชนันท์ ปะระวรรณาโรงเรียนผาปังวิทยาครู--
26 55170749นางสาว ศรีสุดา วังนัยกูลโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ครู--
27 55160445นาย คงศักดิ์ ปัญญาคงการรถไฟแห่งประเทศไทยพนักงานเทคนิคและบริการ--
28 55151423นาง พิรุณทิพย์ ทุ่งสูงศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบ้านหลวงครู--
29 55170604นาง รัตติกาล จันทร์ตะละองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างนักวิชาการศึกษา--
30 55151771นาย อดิเรก พรหมเผ่าโรงเรียนบ้านปงถ้ำครู--
31 55151287นาง นงเยาว์ เฉพาะธรรมมหาวิทยาลัยพะเยาเจ้าหน้าที่ธุรการ--
32 55151254นาง นงคราญ วังมูลมหาวิทยาลัยพะเยาเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป--
33 55170862นางสาว สุพรทิพย์ เป็งนวลโรงเรียนบ้านร่องหวายครู--
34 55151658นางสาว สายสมร ยานะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืครู--
35 55151153นาย ดิเรก สุปิโรงเรียนบ้านดงครู--
36 55151131นาย ณรงค์ สารเร็วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ครู--
37 55170660นางสาว วรรณภัทร วรวัฒน์รัชกุลโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3ครู--
38 55160018นางสาว กุลวรา บุญยเกษมสันต์กศน.เขตสาทรครู--
39 55170457นาง พัทธ์ธิดา โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านบุญนาคครู--
40 55160119นาง สุภมาส ใยมณีโรงเรียนมณีวิทยาครู--
41 55170086นาย กิตติ โพธิสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ครู--
42 54170715นาย สรยุทธ ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาครู--
43 55160489นาง พฤกษา รื่นเริงโรงเรียนนวมินทราธิบรูพิศครู--
44 55170514นาง เพ็ญประภา เชื้อเมืองพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงห้าวครู--
45 55160478นางสาว ปรมาภรณ์ อนุพันธ์โรงเรียนราชนันทาครู--
46 54170489นาย ประสิทธิ์ ศรีเงินดีโรงเรียนอนุบาลโชคชัยครู--
47 55160120นาย สุรพงษ์ พงษ์รอดโรงเรียนวัดทองนพคุณครู--
48 55160467นางสาว ตริยาภรณ์ สำเลิศรัมย์โรงเรียนวัดลาดบัวขาวผู้ช่วยผู้อำนวยการ--
49 55160557นาย อดุสิทธิ์ คิดรัมย์โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยผู้ช่วยผู้อำนวยการ--
50 55160782นาย อดิศร ศิริโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ--
Page 1 of 6 (262 items)Prev[1]23456Next