โครงการข่ายเมล็ดพันธุ์ครู

วิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายในการพัฒนานิสิตของวิทยาลัยการศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น จึงได้ดำเนินโครงการค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ในรูปแบบกิจกรรม "ก้าวสู่ประตูวิทยาลัยการศึกษา" เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม ตึก CE มหาวิทยาลัยพะเยา

Share This Post: