ข้อมูลคณะ

บุคลากรสายวิชาการ


สาขาวิชาการศึกษา

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail : sunthon.kh@up.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
e-mail : cherdla.so@up.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail : darunee.ap@up.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail : pisarn.kh@up.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail : numfon.gu@up.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail : kwanchanok.ka@up.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail : santi.bu@up.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร : 0814554075
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติมสาขาวิชาวัดและประเมินผล

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติมสาขาวิชาจิตวิทยาทางการศึกษา

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทร :
e-mail :
ข้อมูลเพิ่มเติม