ข้อมูลคณะ

บุคลากรสายบริการ


สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา

สาขา : สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
e-mail : kanyaphat.wi@up.ac.th

สาขา : สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
e-mail : pwanratn.wa@up.ac.th

สาขา : สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :
e-mail : sorraya.ng@up.ac.th

สาขา : สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : บุคลากร
เบอร์โทร :
e-mail : yonlada.ph@up.ac.th

สาขา : สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร :
e-mail : suneerat.sr@up.ac.th

สาขา : สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :
e-mail : eakaphon.ph@up.ac.th

สาขา : สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร :
e-mail : wittavas.ti@up.ac.th

สาขา : สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร :
e-mail :

สาขา : สำนักงานวิทยาลัยการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :
e-mail :