บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ


นายสมบัติ นพรัก

สาขา : สาขาวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
เบอร์โทร :
e-mail :


การศึกษา

ปี
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2538ปริญญาเอกDoctor of Philosophy (Education)The Maharaja Sayajirao University of Baroda
2519ปริญญาโทMaster of Education (Educational Administration)The Maharaja Sayajirao University of Baroda
2512ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)วิทยาลัยวิชาการศึกษา

งานวิจัย

ปี
หัวข้อ
จำนวนเงิน
No data to display

อบรม/ประชุม/สัมมนา/อื่นๆ

วันที่
ประเภท
หัวข้อ
สถานที่
No data to display

โครงการบริการวิชาการ

ที่
หัวข้อ
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ประเภท
จำนวนเงิน
No data to display

เอกสารบทเรียน

รหัสวิชา
หัวข้อ
Link
วันที่
No data to display