บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ


นางสาวดรุณี อภัยกาวี

สาขา : สาขาวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
e-mail : darunee.ap@up.ac.th


การศึกษา

ปี
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2562ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร
2546ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งานวิจัย

ปี
หัวข้อ
จำนวนเงิน
sfdsd sdafd sdfsd

อบรม/ประชุม/สัมมนา/อื่นๆ

วันที่
ประเภท
หัวข้อ
สถานที่
No data to display

โครงการบริการวิชาการ

ที่
หัวข้อ
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ประเภท
จำนวนเงิน
No data to display

เอกสารบทเรียน

รหัสวิชา
หัวข้อ
Link
วันที่
No data to display