บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ


นางสาวขวัญชนก ขำตั้ง

สาขา : สาขาวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
e-mail : kwanchanok.ka@up.ac.th


การศึกษา

ปี
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2558ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษา (สังคมศึกษา))มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

ปี
หัวข้อ
จำนวนเงิน
2554 test 10000

อบรม/ประชุม/สัมมนา/อื่นๆ

วันที่
ประเภท
หัวข้อ
สถานที่
No data to display

โครงการบริการวิชาการ

ที่
หัวข้อ
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ประเภท
จำนวนเงิน
No data to display

เอกสารบทเรียน

รหัสวิชา
หัวข้อ
Link
วันที่
No data to display