บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ


นายสันติ บูรณะชาติ

สาขา : สาขาวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทร :
e-mail : santi.bu@up.ac.th


การศึกษา

ปี
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2552ปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร
2536ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

งานวิจัย

ปี
หัวข้อ
จำนวนเงิน
2555 test 10000

อบรม/ประชุม/สัมมนา/อื่นๆ

วันที่
ประเภท
หัวข้อ
สถานที่
No data to display

โครงการบริการวิชาการ

ที่
หัวข้อ
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ประเภท
จำนวนเงิน
No data to display

เอกสารบทเรียน

รหัสวิชา
หัวข้อ
Link
วันที่
No data to display