บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ


นายสุนทร คล้ายอ่ำ

สาขา : สาขาวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
e-mail : sunthon.kh@up.ac.th


การศึกษา

ปี
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2543ปริญญาเอกDoctor of Philosophy (Industrial Education & Organizational Behaviour)Panjab University Chandigarh
2542ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคโนโลยีการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม)Central Institute of Management
2537ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (อุตสาหกรรมศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร
2531ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
1999ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (JOURNALISM STUDIES (COMMUNICATION))Bharatiya Vidya Bhavan

งานวิจัย

ปี
หัวข้อ
จำนวนเงิน
aaa aaa aaa

อบรม/ประชุม/สัมมนา/อื่นๆ

วันที่
ประเภท
หัวข้อ
สถานที่
aaa-aaa aaa aaaaaa aaaa

โครงการบริการวิชาการ

ที่
หัวข้อ
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ประเภท
จำนวนเงิน
  test test10/20/2559 00:00:0010/22/2559 00:00:00วิทยากรภายนอก10000
  test test01/23/2560 00:00:0001/27/2560 00:00:00วิทยากรภายนอก10000

เอกสารบทเรียน

รหัสวิชา
หัวข้อ
Link
วันที่
123456 test test Oct 20 2016 10:22AM
123456 test aaa Oct 20 2016 10:22AM
1234 aa Oct 20 2016 10:23AM
5555 test Oct 20 2016 10:23AM
6666 bbb aaaa Oct 20 2016 10:24AM