บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ


นายฐิติชัย รักบำรุง

สาขา : สาขาวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
e-mail :


การศึกษา

ปี
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2555ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)มหาวิทยาลัยบูรพา
2551ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2548ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา)มหาวิทยาลัยบูรพา

งานวิจัย

ปี
หัวข้อ
จำนวนเงิน
No data to display

อบรม/ประชุม/สัมมนา/อื่นๆ

วันที่
ประเภท
หัวข้อ
สถานที่
No data to display

โครงการบริการวิชาการ

ที่
หัวข้อ
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ประเภท
จำนวนเงิน
No data to display

เอกสารบทเรียน

รหัสวิชา
หัวข้อ
Link
วันที่
No data to display