บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ


นายตระกูลพันธ์ ยุชมภู

สาขา : สาขาวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
e-mail :


การศึกษา

ปี
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2563ปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยพะเยา
2555ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งานวิจัย

ปี
หัวข้อ
จำนวนเงิน
No data to display

อบรม/ประชุม/สัมมนา/อื่นๆ

วันที่
ประเภท
หัวข้อ
สถานที่
No data to display

โครงการบริการวิชาการ

ที่
หัวข้อ
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ประเภท
จำนวนเงิน
No data to display

เอกสารบทเรียน

รหัสวิชา
หัวข้อ
Link
วันที่
No data to display