บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ


นายเจิดหล้า สุนทรวิภาต

สาขา : สาขาวิชาการศึกษา
ประเภทบุคลากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
เบอร์โทร :
e-mail : cherdla.so@up.ac.th


การศึกษา

ปี
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
2534ปริญญาเอกการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2522ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2515ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

ปี
หัวข้อ
จำนวนเงิน
sdf sfsd sdf

อบรม/ประชุม/สัมมนา/อื่นๆ

วันที่
ประเภท
หัวข้อ
สถานที่
No data to display

โครงการบริการวิชาการ

ที่
หัวข้อ
สถานที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
ประเภท
จำนวนเงิน
No data to display

เอกสารบทเรียน

รหัสวิชา
หัวข้อ
Link
วันที่
No data to display