กิจการนิสิต

กิจการนิสิต

ประกาศจำนวนผู้ผ่านการอบรม
“โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต”
กิจกรรมพัฒนาทักษะนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2 #การเขียนหนังสือราชการ
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ห้อง 1103/1 
นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมเอกสารได้ที่