โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะนิสิตก่อนฝึกประสบวิชาชีพครู

วิทยาลัยการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิตที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานที่จะก้าวไปสู่วิชาชีพครูในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมสำหรับหลักสูตรคู่ขนาน เพื่อพัฒนาทักษะ  ศักยภาพ ของนิสิตให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการฝึกสอนตลอดจนประกอบวิชาชีพครูในอนาคตได้


ภาพกิจกรรม

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v
Share This Post: