โครงการ "Education Leadership Development Program"

ด้วยสำนักบริหารบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดโครงการ Education Leadership Development Program ขึ้น เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีนิสิตวิทยาลัยการศึกษาได้ผ่านการอบรม หลักสูตร  Education Leadership Development Program คือ นายณัฐวุฒิ อุปนัยและนายนัฐวัฒน์ แผลงศร และได้รับการคัดเลือกให้ประธานโครงการ Education Leadership Development Program รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธาราพาร์ค บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี


ภาพกิจกรรม

FirstPrev[1]NextLast v
FirstPrev[1]NextLast v
Share This Post: