คู่มือ

1. คู่มือการใช้งานระบบ UPRM

2. คู่มือดำเนืนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2560

3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา

Share This Post: