โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง โดยสโมสรนิสิต ร่วมกับ ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต วิทยาลัยการศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายพวงมาลัยบูชาเทวพระพฤหัสบดี พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตวิทยาลัยการศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นิสิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นิสิตในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญเรียนดีเพื่อเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีผลการเรียนดี และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม

FirstPrev[1]234567111213NextLast v
FirstPrev[1]234567111213NextLast v
Share This Post: